ALGEMENE VOORWAARDEN VERKOOP PRODUCTEN & BEHANDELINGEN EN TRAININGEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VERKOOP PRODUCTEN & BEHANDELINGEN EN TRAININGEN

Algemene Voorwaarden SU pmuVerkoop Producten en Behandeling

 1. Cansu Pusmaz h.o.d.n. SU pmu (hierna: SU pmu) is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 69035393 en is gevestigd aan Pastoriestraat 19 te Duiven.

Artikel 1 – Begrippen 

 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 2. Aanbod: iedere aanbieding of offerte aan Klant tot het leveren van Producten en/of verrichten van Diensten door SU pmu.
 3. Diensten c.q. Behandeling: de Dienst die SU pmu aanbiedt, is het aanbrengen van (semi) permanente make-up.
 4. SU pmu: De aanbieder en verkoper van Producten alsmede de dienstverlener die Diensten aanbiedt aan Klant.
 5. Klantde natuurlijke persoon die SU pmu heeft aangesteld, projecten aan SU pmu heeft verleend voor Diensten die door SU pmu worden uitgevoerd, of aan wie SU pmu een voorstel op grond van een Overeenkomst heeft gedaan. Wanneer wordt gesproken over afspraken tussen SU pmu en Klant wordt hieronder tevens verstaan afspraken gemaakt met de ouders of wettelijk vertegenwoordigers van Klant voor zover Klant de leeftijd van 16 jaren nog niet heeft bereikt.
 6. Overeenkomst: elke Overeenkomst (op afstand) en andere verplichtingen tussen Klant en SU pmu, alsmede voorstellen van SU pmu voor Diensten die door SU pmu aan Klant worden verstrekt en die door Klant worden aanvaard en zijn geaccepteerd en uitgevoerd door SU pmu waarmee deze algemene voorwaarden een onverbrekelijk geheel vormen.
 7. Producten:alle door SU pmu aangeboden Producten via de webshop.

Artikel 2 – Toepasselijkheid 

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod van SU pmu, elke Overeenkomst tussen SU pmu en Klant en op elke Dienst en/of elk Product die door SU pmu wordt aangeboden.
 2. Voordat een Overeenkomst wordt gesloten, krijgt Klant de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal SU pmu aan Klant aangeven op welke wijze Klant de algemene voorwaarden kan inzien.
 3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden voor zover dit expliciet en schriftelijk met SU pmu is overeengekomen.
 4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgopdrachten van Klant.
 5. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.
 6. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 7. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW is expliciet uitgesloten.
 8. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.
 9. In het geval SU pmu niet steeds naleving van deze algemene voorwaarden heeft verlangd, blijft zij haar recht behouden om geheel of ten dele nakoming van deze algemene voorwaarden te vorderen.
 10. De voorzorgsmaatregelen en de nazorgmaatregelen zijn overeenkomstig van toepassing op deze algemene voorwaarden. SU pmu zal aangeven op welke wijze deze voorschriften in te zien zijn.

Artikel 3 – Het Aanbod  

 1. Alle door SU pmu gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het Aanbod vermeld.
 2. SU pmu is slechts aan een Aanbod gebonden indien deze door Klant schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd, of doordat Klant het verschuldigde bedrag reeds heeft voldaan. Niettemin heeft SU pmu het recht een Overeenkomst met een (potentiële) Klant om een voor SU pmu gegronde reden te weigeren. In geval van Diensten valt hieronder in ieder geval informatie met betrekking tot het resultaat dat SU pmu verwacht, (het verloop van) de Behandeling, mogelijke complicaties in vorm en frequentie, de herstelperiode en nazorg, beperkingen en risico’s van de Behandeling, alternatieven voor de Behandeling en de financiële aspecten.
 3. Het aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden Diensten en/of Producten met bijbehorende prijzen. De beschrijving is voldoende gespecificeerd, zodat Klant in staat is om een goede beoordeling van het aanbod te maken. Eventuele afbeeldingen en gegevens in het aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst (op afstand). SU pmu kan niet garanderen dat de kleuren in de afbeelding exact overeenkomen met de echte kleuren van het Product.
 4. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.
 5. (Op)levertijden en Termijnen in het aanbod van SU pmu zijn in beginsel indicatief en geven Klant bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 6. Eventuele mondelinge afspraken zijn slechts geldig indien deze vervolgens schriftelijk door SU pmu zijn bevestigd aan Klant.
 7. Een samengestelde prijsopgave verplicht SU pmu niet tot uitvoering van een deel van de in de aanbieding begrepen Dienst/Product tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 8. Indien en voor zover sprake is van een aanbieding geldt dit niet automatisch voor nabestellingen van Producte. Aanbiedingen zijn slechts geldig tot de voorraad strekt, en volgens het op-is-op-principe.

Artikel 4 – Totstandkoming van de Overeenkomst 

 1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Klant de offerte/aanbieding aanvaardt door middel van het maken van een afspraak via de website van SU pmu alsmede door het voldoen van de aanbetaling.
 2. Klant kan slechts Diensten van SU pmu afnemen (lees: behandeling laten uitvoeren) indien vastgesteld is dat Klant:
 • de leeftijd van tenminste 18 jaren heeft bereikt en een daartoe rechtsgeldig legitimatiebewijs heeft overlegd;
 • voorafgaand aan de Dienst mondeling en schriftelijk duidelijk en uitvoerig geïnformeerd is over de Dienst, de mogelijke risico’s en gevolgen, het eventuele te verwachten resultaat, nazorg van de Dienst, de kosten van de Dienst en wijze van betaling, de bedenktijd om tot een redelijke beslissing te komen en het tijdstip van Dienst;
 • de door SU pmu gegeven instructies en/of aanwijzingen opvolgt indien deze door SU pmu zijn gegeven aan Klant. Bij gebreke van het niet, onjuist of onvolledig opvolgen van de instructies komen de gevolgen hiervan voor rekening en risico van Klant.
 • op de hoogte is van de contactgegevens van SU pmu in geval van complicaties, zoals vermeld op de documenten welke aan Klant zijn verstrekt. Klant dient bij het optreden van complicaties direct contact op te nemen.
 • het toestemmingsformulier volledig en naar waarheid heeft ingevuld;
 • de door Klant gestelde vragen beantwoord zijn;
 • Klant zijn/haar NAW- en contactgegevens heeft opgegeven en deze juist en volledig zijn.3. Voorts kan een Overeenkomst slechts worden aangegaan indien Klant gezond is, behoudens de (cosmetische) afwijking waarvoor de Dienst geïndiceerd is, of indien Klant een licht tot matig ernstige (systeem)ziekte heeft die verder geen aanleiding geeft tot hinder of invalidering.4. De toestemming van de Klant wordt bevestigd op de dag van de Dienst.5. De Overeenkomst ten aanzien van de verkoop van Producten komt tot stand op het moment dat Klant een Aanbod van SU pmu heeft aanvaard door een bestelling te plaatsen, dan wel het betreffende Product te betalen. 6. Klant heeft het recht om binnen de wettelijke termijn van 14 dagen haar herroepingsrecht te doen gelden. Indien herroeping van toepassing is, zal Klant zorgvuldig omgaan met het Product en de verpakking. Zij zal het Product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het Product vast te stellen. De directe kosten voor het terugsturen van het Product zijn voor rekening van Klant.7. Producten die wegens een beperkte houdbaarheid of hygiënische redenen niet teruggenomen kunnen worden waarvan de verzegeling is verbroken, zijn uitgesloten van het herroepingsrecht. Dit staat uitdrukkelijk vermeld in het Aanbod.

Artikel 5 – Duur van de Overeenkomst 

 1. Indien en voor zover tussen Klant en SU pmu eenOvereenkomst is afgesloten, is de duur van deze Overeenkomst conform de duur van de betreffende Dienst met inbegrip van de nazorg.
 2. Zowel Klant als SU pmu kan de Overeenkomst ontbinden op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst indien de andere partij schriftelijk in gebreke is gesteld en haar een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van haar verplichtingen en zij alsnog verzuimt haar verplichtingen alsdan correct na te komen. Hieronder worden tevens verstaan de betalings- en medewerkingsverplichtingen van Klant.
 3. De ontbinding van de Overeenkomst laat de betalingsverplichtingen van Klant onverlet voor zover SU pmu ten tijde van de ontbinding reeds werkzaamheden heeft verricht of prestaties heeft geleverd. Klant dient de overeengekomen vergoeding te voldoen.
 4. In geval van een voortijdige beëindiging van de Overeenkomst is Klant de tot dan daadwerkelijk gemaakte kosten verschuldigd van SU pmu tegen het overeengekomen tarief alsmede gederfde inkomsten van SU pmu.
 5. Zowel Klant als SU pmu kan de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk schriftelijk met onmiddellijke ingang opzeggen ingeval een der partijen in surséance van betaling verkeert, faillissement is aangevraagd of de betreffende onderneming eindigt door liquidatie. Indien een situatie zoals hierboven vermeld zich voordoet, is SU pmu nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen gelden en/of schadevergoeding.

 Artikel 6 – Uitvoering van de dienstverlening 

 1. SU pmu zal zich inspannen om de overeengekomen dienst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed dienstverlener verlangd mag worden. BSU pmu staat in voor een professionele en onafhankelijke dienstverlening. Alle Diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij expliciet en schriftelijk een resultaat is overeengekomen welke uitvoerig is beschreven.
 2. SU pmu zal haar dienstverlening uitoefenen met inachtneming van de Hygiënerichtlijn voor permanente make-up, alsmede de richtlijnen van de GGD.
 3. De Overeenkomst op basis waarvan SU pmu de Diensten uitvoert, is leidend voor de omvang en de reikwijdte van de dienstverlening. De Overeenkomst zal alleen worden uitgevoerd ten behoeve van Klant. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan de inhoud van de uitgevoerde Diensten in verband met de Overeenkomst.
 4. De door Klant verstrekte informatie en gegevens zijn de basis waarop de door SU pmu aangeboden Diensten en de prijzen zijn gebaseerd. SU pmu heeft het recht haar dienstverlening en haar prijzen aan te passen indien de verstrekte informatie onjuist en/of onvolledig blijkt te zijn.
 5. Bij de uitvoering van de Diensten is SU pmu niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Klant op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de overeengekomen Diensten wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen nadere werkzaamheden opleveren voor SU pmu, is Klant gehouden om dienovereenkomstig de aanvullende bijkomende kosten te vergoeden op basis van een nieuwe offerte. Doch zal SU pmu de wensen van Klant zoveel mogelijk in acht nemen.
 6. SU pmu is gerechtigd om voor de uitvoering van de Diensten naar eigen inzicht derden in te schakelen.
 7. Indien de aard en de duur van de opdracht dit vereisen, houdt SU pmu Klant tussentijds via de overeengekomen wijze op de hoogte van de voortgang.
 8. De Dienst kan enkel worden uitgevoerd indien Klant de benodigde documenten en/of toestemmingsformulieren volledig en naar waarheid heeft ingevuld. Voor aanvang van de Dienst worden eventuele mogelijke risico’s uitvoerig met Klant besproken. Indien SU pmu het voor de uitvoering van de Dienst noodzakelijk acht, kan zij van Klant voor aanvang van de Dienst een gezondheidsverklaring eisen. In geval van ziekte, medicatiegebruik, alcohol, (verdovende) middelen en/of andere omstandigheden die van belang kunnen zijn bij de eventuele uitvoering van de Dienst, dient Klant dit voorafgaande aan de Dienst te bespreken.
 9. Het ontwerp is een uiting van creativiteit, smaak en eigenheid. Indien Klant akkoord gaat met het Aanbod zoals door SU pmu kenbaar is gemaakt, houdt dit ook in dat Klant akkoord gaat met de aanpak en stijl die SU pmu hanteert. SU pmu heeft het recht om de inhoud van haar werkzaamheden, voor zover hier niets uitdrukkelijk door Klant over is gemeld, naar eigen creatief inzicht uit te voeren.
 10. De uitvoering van de Diensten is gebaseerd op de door Klant verstrekte informatie en Ontwerp. Indien de informatie gewijzigd dient te worden, kan dit gevolgen hebben voor een eventuele vastgestelde planning. Nimmer is SU pmu aansprakelijk voor het bijstellen van de planning. Indien de aanvang, voortgang of oplevering van de Diensten wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Klant niet of niet tijdig, of niet in het gewenste formaat alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, een eventueel voorschot niet tijdig is ontvangen door SU pmu of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Klant komen, sprake is van vertraging heeft SU pmu recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak zoals hierboven genoemd komen voor rekening en risico van Klant.
 11. SU pmu heeft het recht om afbeeldingen van de door haar bereikte resultaten van de dienstverlening, te gebruiken ten behoeve van eigen promotie en/of publiciteit mits daartoe (voorafgaande) uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Klant is verkregen.

 Artikel 7 – Verplichtingen Klant 

 1. Klant is verplicht alle door SU pmu verzochte informatie alsmede relevante bijlagen en aanverwante informatie en gegevens tijdig en/of voor aanvang van de werkzaamheden en in de gewenste vorm te verstrekken ten behoeve van een juiste en doelmatige uitvoering van de Overeenkomst. Bij gebreke hiervan kan het voorkomen dat SU pmu niet in staat is een volledige uitvoering en/of oplevering van de betreffende stukken te realiseren. De gevolgen van een dergelijke situatie komen te allen tijde voor rekening en risico van Klant.
 2. SU pmu is niet verplicht om de juistheid en/of volledigheid van de aan haar verstrekte informatie te controleren of om Klant te updaten met betrekking tot de informatie als deze in de loop van de tijd is veranderd, noch is Beauty by Su verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de informatie die door Beauty by Su voor derden is samengesteld en/of aan derden wordt verstrekt in het kader van de Overeenkomst.
 3. SU pmu kan, indien dit nodig is voor de uitvoering van de Overeenkomst, verzoeken om aanvullende informatie. Bij gebreke hiervan is SU pmu gerechtigd om haar werkzaamheden op te schorten totdat de informatie is ontvangen, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige schadevergoeding uit welke hoofde dan ook jegens Klant. Ingeval van gewijzigde omstandigheden dient Klant dit direct, dan wel uiterlijk 3 werkdagen nadat de wijziging bekend is geworden, kenbaar te maken aan SU pmu.
 4. Klant is verplicht om SU pmu te informeren over de aanwezigheid van eventuele medische/lichamelijke klachten of aandoeningen voor aanvang van de Dienstverlening. Indien Klant medische klachten of andere lichamelijke aandoeningen niet tijdig aan SU pmu meldt, bestaat de kans op verergering van de bestaande klachten. Het niet melden van dergelijke klachten en/of aandoeningen komt voor rekening en risico van Klant. Indien Klant niet tevens de Klant van de Diensten van SU pmu betreft, vrijwaart Klant SU pmu van alle aanspraken van de Klant voortvloeiend uit de gebruikmaking van de Dienst.
 5. In het geval dat Klant al eerder permanente make-up heeft laten zetten is zij verplicht SU pmu vooraf het maken van een afspraak hiervan op de hoogte te stellen. In sommige gevallen is het niet mogelijk om een Behandeling uit te voeren met oude permanente make-up. In het geval dat dit vooraf niet wordt overlegd wordt het volledige bedrag in rekening gebracht.
 6. Indien na gebruikmaking van de Dienst van SU pmu bij Klant enige lichamelijke klachten ontstaan of verergeren, dient Klant te allen tijde een arts of medisch specialist te raadplegen.
 7. Alvorens Klant een Behandeling kan ondergaan in het gezicht, is Klant verplicht alle relevante medische gegevens in te vullen op het door SU pmu geboden toestemmingsformulier. Indien dergelijke gegevens onjuist blijken te zijn of dienen te worden aangevuld, komt alle hieruit voortvloeiende schade voor rekening en risico van Klant.
 8. Door opdracht te geven aan SU pmu tot het verrichten van Diensten verklaart Klant tevens dat zij/hij in goede gezondheid verkeert en niet lijdt aan enige vorm van hemofilie, immuunstoornis, allergie, diabetes of enige andere vorm van huidaandoeningen. Indien Klant lijdt aan de hierboven beschreven aandoeningen, is Klant ervan op de hoogte dat permanente make-up wordt afgeraden en raadt Beauty by Su aan voorafgaand aan de Dienst een arts te raadplegen. Eveneens verklaart Klant dat zij/hij niet besmet is met een bloed overdraagbare ziekte (zoals HIV, Hepatitis A, B of C of andere bloed overdraagbare ziekte hiervoor niet genoemd).
 9. Klant behoort zich in de salon behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien Klant na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft SU pmu het recht Klant de toegang tot de salon te weigeren zonder opgaaf van redenen.
 10. Klant verklaart dat de keuze om permanent make-up te laten aanbrengen weloverwogen en uit vrije wil is genomen.
 11. Klant verklaart dat zij/hij voor en tijdens de Behandeling niet onder invloed van alcohol of drugs is/ was.
 12. Klant verklaart dat zij/ hij is geïnformeerd over de risico’s die kunnen ontstaan als gevolg van het aanbrengen van de Permanent Make-up zoals infecties, littekenvorming en allergische reacties.
 13. Klant verklaart dat hij/ zij op dit moment geen verkleuringen, zwellingen, bulten of enige andere vorm van irritatie op het lichaam heeft en haarzelf/ zichzelf gezond genoeg beschouwt om deze Permanent Make-up te laten aanbrengen.
 14. Klant verklaart dat hij/ zij op het moment van de Behandeling geen antistollingsmiddelen gebruikt.
 15. Klant verklaart dat zij op het moment van de Behandeling niet zwanger is.
 16. Klant is voordat de Behandeling wordt uitgevoerd ingelicht over de kleur en vorm van de permanent make-up en heeft hiervoor akkoord gegeven.
 17. Klant gebruikt geen ‘huidverdunnende’ crèmes of peelings en heeft deze ook niet gebruikt het afgelopen jaar (zoals o.a. vitamine A/C crème, cortisone crème, fruitzuur peelings, laser peelings, pigment crème, microdermabrasie). Indien Klant bij een dermatoloog onder Behandeling is, raadpleeg deze dan alvorens permanent make-up te laten aanbrengen.
 18. Klant is ervan op de hoogte dat indien de Behandeling dient ter camouflage van een bestralings- of operatielitteken dat dit dan eerst met de behandelend arts wordt besproken.
 19. Klant is ervan op de hoogte en akkoord met het feit dat:

A. na de Behandeling de pigmentatie donkerder kan zijn dan het uiteindelijke resultaat;
B. na de Behandeling de kleur lichter kan uitvallen;
C. na de Behandeling er stukjes uit kunnen vallen;
D. bij nieuwe permanent make-up tijdens de tweede Behandeling, de naBehandeling, de vorm en de kleur worden bijgewerkt. Pigmenten niet gegarandeerd kleurvast zijn;
E. indien Klant elders ooit eerder is behandeld voor Permanent Make-up, er geen garantie is op de kleur vanwege mogelijke andere pigmenten. Ook is er geen garantie op de vorm wegens het feit dat eerder gepigmenteerde onderdelen niet door SU pmu zijn gedaan;
F. 100% gelijkheid van de wenkbrauwen niet realistisch is;
G. permanent make-up niet bedoeld is als een avond make-up;
H. behandelde onderdelen zoals wenkbrauwen en/ of eyeliner(s) zullen altijd extra aangezet moeten worden met make-up;
I. wenkbrauwhaartjes zullen dan ook geverft moeten blijven worden aangezien permanent make-up verder niets doet aan de haartjes zelf. Ook het epileren zal moeten worden blijven gedaan;
J. SU pmu naar een mooiere gezichtsuitdrukking streeft maar 100% gelijkheid van de wenkbrauwen niet realistisch is. Bekijk wenkbrauwen dan ook nooit in een vergrootspiegel maar altijd op 1 meter afstand.

 1. Klant is ervan op de hoogte en akkoord met het feit dat de Behandeling mogelijk altijd zichtbaar blijft in het gelaat. Permanent make-up vervaagt geleidelijk aan met de jaren, maar er is geen garantie – en er kan geen garantie worden gegeven – dat deze helemaal verdwijnt. Permanent make-up, pigmenten en/ of kleuren kunnen dan ook zichtbaar blijven. Hiervoor kan SU pmu dan ook niet aansprakelijk en/ of verantwoordelijk worden gesteld.

Artikel 8 – Afspraken 

 1. Indien de aanvang of de voortgang van de Dienst wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Klant niet of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, de (aan)betaling niet tijdig is ontvangen door SU pmu of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Klant komen, vertraging is ontstaan, heeft SU pmu recht op een redelijke verlenging van de uitvoeringstermijn. Hieronder wordt tevens verstaan het uitlopen van een vorige afspraak.
 2. SU pmu is steeds gerechtigd een reeds gemaakte afspraak te verplaatsen, mits SU pmu de Klant hiervan minimaal 24 uur van tevoren op de hoogte heeft gesteld.
 3. De reeds gedane aanbetaling wordt ingehouden indien Klant een reeds gemaakte afspraak annuleert of indien Klant niet verschijnt op de afspraak. Klant heeft derhalve geen recht op restitutie van de reeds gedane aanbetaling. Betreffende verplaatsing van een afspraak geldt het volgende: Het is eenmalig mogelijk om een afspraak tot uiterlijk 5 dagen voor aanvangsdatum te verplaatsen met behoud van de aanbetaling. Het is eenmalig mogelijk een training tot 30 dagen voor aanvang te verplaatsen met behoud van de aanbetaling.
 4. Reeds gemaakte afspraken kunnen eenmalig verplaatst worden naar een andere datum, mits dit ten minste 5 dagen voor aanvangsdatum van de afspraak bekend is bij SU pmu. Klant zal de nieuwe afspraak in ieder geval binnen 3 maanden moeten inplannen.
 5. Indien Klant meer dan tien minuten te laat komt, is SU pmu gerechtigd de Behandeling te weigeren en de reeds gedane aanbetaling van Klant in te houden alsmede het resterende bedrag in rekening te brengen.
 6. Indien sprake is van een gefaseerde uitvoering, of Klant goedkeuring dient te geven, is SU pmu gerechtigd om de uitvoering van de Overeenkomst c.q. oplevertermijn op te schorten tot het moment dat Klant zijn goedkeuring heeft gegeven.
 7. SU pmu spant zich in om de Dienst binnen de overeengekomen termijn te realiseren, voor zover dit van haar in redelijkheid verlangd kan worden.
 8. Bij verschil van mening of onduidelijkheden over de datum van de afspraak, geldt de datum zoals gepland in de administratie van SU pmu als leidend.
 9. Na afloop van de Dienst kan er een nazorggesprek plaatsvinden tussen Klant en SU pmu ten behoeve van de nazorg. Eventuele instructies die Klant dient na te leven, worden schriftelijk meegegeven.
 10. Klant is ervan op de hoogte dat de Dienst dient plaats te vinden volgens een door SU pmu aangegeven tijdsplanning om het gewenste effect te behalen. SU pmu zal Klant hier bij het aangaan van de Overeenkomst over informeren.
 11. Diefstal wordt door SU pmu gemeld bij de politie. SU pmu heeft het recht schadevergoeding te eisen van Klant indien er sprake is, al dan niet willens en wetens, van schade aan eigendommen van Beauty by Su.
 12. De touch-up Behandeling zal plaats moeten vinden binnen 6 tot 8 weken na de eerste Behandeling en is enkel bedoeld voor Klant die maximaal 8 weken geleden een Behandeling hebben laten uitvoeren door SU pmu. Indien Klant niet binnen 6 tot 8 weken een touch-up Behandeling heeft laten uitvoeren, is SU pmu gerechtigd de prijs van de touch-up Behandeling te verhogen.
 13. Na de eerste Behandeling wordt de touch-up Behandeling binnen 6 tot 8 weken in samenspraak ingepland. Wanneer Klant na het maken van een afspraak voor de touch-up Behandeling de afspraak wenst te verzetten, is SU pmu niet verantwoordelijk voor afspraken die niet meer kunnen worden ingepland binnen 6-8 weken na de eerste Behandeling wegens volgeboekte agenda’s.

Artikel 9 – Aanvullende werkzaamheden en wijzigingen 

 1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat de Overeenkomst aangepast dient te worden, of op verzoek van Klant nadere werkzaamheden nodig zijn om tot het gewenste resultaat van Klant te komen, is Klant verplicht om deze aanvullende werkzaamheden te vergoeden volgens het overeengekomen tarief. SU pmu is niet verplicht om aan dit verzoek te voldoen, en kan van Klant verlangen dat daarvoor een aparte Overeenkomst wordt gesloten en/of doorverwezen wordt naar een bevoegde derde.
 2. Indien de aanvullende werkzaamheden het gevolg zijn van nalatigheid van SU pmu, SU pmu een verkeerde inschatting heeft gemaakt of de betreffende werkzaamheden in redelijkheid had kunnen voorzien, worden deze kosten niet doorberekend aan Klant.

Artikel 10 – Verzending Producten 

 1. Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van de Overeenkomst wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Klant niet of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, de (aan)betaling niet tijdig is ontvangen door Beauty by Su of er door andere omstandigheden buiten de macht van Beauty by Su enige vertraging ontstaat, heeft Beauty by Su recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle overeengekomen (op)leveringstermijnen zijn nooit fatale termijnen. Klant dient Beauty by Su schriftelijk in gebreke te stellen en haar een redelijke termijn gunnen om alsnog te kunnen (op)leveren. Klant heeft door de ontstane vertraging geen recht op enige schadevergoeding.
 2. Klant is verplicht de zaken af te nemen op het moment waarop deze haar volgens de Overeenkomst ter beschikking worden gesteld, ook indien deze haar eerder of later dan overeengekomen worden aangeboden.
 3. Indien de Klant afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Beauty by Su gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van Klant.
 4. Indien Producten worden bezorgd door Beauty by Su of een externe vervoerder is Beauty by Su, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, gerechtigd eventuele bezorgkosten in rekening te brengen. Deze zullen alsdan afzonderlijk worden gefactureerd tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 5. Indien Beauty by Su gegevens behoeft van Klant in het kader van uitvoering van de Overeenkomst, vangt de levertijd pas aan nadat Klant alle gegevens nodig voor de uitvoering aan Beauty by Su ter beschikking heeft gesteld.
 6. Beauty by Su behoudt zich het recht voor om verzending te weigeren indien gegronde vrees voor niet-betaling bestaat.
 7. Indien Beauty by Su een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief.

Artikel 11 – Verpakking en transport Producten 

 1. Beauty by Su verbindt zich jegens Klant om de te leveren zaken behoorlijk te verpakken en op zodanige wijze te beveiligen, dat zij bij normaal gebruik hun bestemming in goede staat bereiken.
 2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen geschieden alle leveringen inclusief omzetbelasting (btw), inclusief verpakking en verpakkingsmateriaal.
 3. Het aannemen van zaken zonder op- of aanmerkingen op de vrachtbrief of het reçu geldt als bewijs dat de verpakking in goede staat verkeerde ten tijde van de aflevering.

Artikel 12 – Onderzoek, reclamaties Producten 

 1. Klant is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen 14 dagen na ontvangst van het geleverde te (doen) onderzoeken, doch slechts in die mate uit te pakken of te gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of zij het Product behoudt. Daarbij behoort Klant te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemt met de Overeenkomst en de Producten voldoen aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden.
 2. Klant is verplicht te onderzoeken en zichzelf te informeren op welke wijze het Product gebruikt dient te worden en bij persoonlijk gebruik, het Product conform de gebruiksaanwijzingen te testen. Beauty by Su erkent geen aansprakelijkheid voor het verkeerd gebruiken van het Product door Klant.
 3. Eventuele zichtbare gebreken of tekorten dienen na levering schriftelijk aan Beauty by Su te worden gemeld op info@beautybysu.nl. Klant heeft hiertoe een termijn van 14 dagen na levering. Niet zichtbare gebreken of tekorten behoren binnen 14 dagen na de ontdekking doch uiterlijk binnen 6 maanden na levering te worden gemeld. Bij beschadiging van het Product door onzorgvuldige omgang door Klant zelf, is Klant zelf aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het Product.
 4. Indien ingevolge het vorig lid tijdig wordt gereclameerd, blijft Klant verplicht tot betaling van de gekochte zaken. Als Klant gebrekkige zaken wenst te retourneren, dan geschiedt zulks uitsluitend met voorafgaande schriftelijke toestemming van Beauty by Su op de wijze zoals door Beauty by Su aangegeven.
 5. Indien de Consument zijn herroepingsrecht gebruikt, zal zij het Product en alle toebehoren, voor zover dat redelijkerwijs mogelijk is, in originele staat en verpakking retourneren aan Beauty by Su, conform de retour instructies van Beauty by Su. De directe kosten voor retourzendingen zijn voor rekening en risico van Klant.
 6. Beauty by Su is gerechtigd een onderzoek te starten naar de echtheid en de staat van de geretourneerde Producten voordat terugbetaling zal plaatsvinden.
 7. Terugbetalingen aan Klant worden zo spoedig mogelijk verwerkt, doch de betaling kan uiterlijk 30 dagen na ontvangst van de retourzending duren. Terugbetaling geschiedt op het eerder opgegeven rekeningnummer.
 8. Indien Klant haar reclamerecht uitoefent, heeft zij geen recht om haar betalingsverplichting op te schorten noch om openstaande facturen te verrekenen.
 9. Bij gebreke van een volledige levering, en/of indien een of meerdere Producten ontbreken, en dit aan Beauty by Su te wijten is, zal Beauty by Su na een verzoek daartoe van Klant, het ontbrekende Product(en) nasturen dan wel de resterende order annuleren. De ontvangstbevestiging van de Producten is hierbij leidend. Enige schade die door Klant geleden is ten gevolge van de (afwijkende) omvang van de levering, kan niet verhaald worden op Beauty by Su.

Artikel 13 – (Geen) Garanties

 1. Beauty by Su voert de Dienst en werkzaamheden uit conform de in de branche geldende normen en spant zich te allen tijde in voor het behalen van een optimaal resultaat. De Dienst is afhankelijk van diverse omstandigheden zoals de lichamelijke reactie van Klant, eventuele medische condities, gebruik van medicijnen, de voorgeschiedenis van Klant met betrekking tot het uitvoeren van een Dienst en meer.
 2. Beauty by Su staat ervoor in dat de Producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, bruikbaarheid en/of deugdelijkheid en de wettelijke regels/voorschriften ten tijde van de totstandkoming van de Overeenkomst.

Artikel 14 – Prijzen en betaling 

 1. Tijdens de geldigheidsduur van het Aanbod worden de prijzen van de aangeboden Producten niet verhoogd, behoudens het geval dat er veranderingen zijn in btw-tarieven.
 2. De prijzen zoals genoemd in het Aanbod zijn gebaseerd op de ten tijde van het afsluiten van de Overeenkomst geldende kostenfactoren zoals: de in- en uitvoerrechten, vracht- en lossingskosten, assurantie en eventuele heffingen en belastingen.
 3. Indien sprake is van Producten of grondstoffen waarvan er prijsschommelingen op de financiële markt zijn en waarop Beauty by Su geen invloed heeft, kan Beauty by Su deze Producten met variabele prijzen aanbieden. Bij het Aanbod wordt vermeld dat de prijzen richtprijzen zijn en kunnen schommelen.
 4. Alle prijzen zijn in beginsel inclusief omzetbelasting (btw), tenzij anders overeengekomen.
 5. Betaling van Producten dient bij voorkeur vooraf te geschieden in de valuta waarin is gefactureerd via de aangegeven methode, tenzij andere mogelijkheden zijn aangegeven.
 6. Beauty by Su voert haar dienstverlening uit conform het overeengekomen tarief.
 7. Klant is verplicht de kosten van derden, die na goedkeuring van Klant door Beauty by Su haar ingezet worden, volledig te vergoeden tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 8. Partijen komen overeen dat Klant een aanbetaling dient te betalen. Indien een aanbetaling is overeengekomen, dient Klant het voorschot te betalen alvorens een aanvang wordt gemaakt met de uitvoering van de dienstverlening. Het resterende bedrag kan tot uiterlijk 1 dag voor de Behandeling worden overgemaakt of contact worden betaald na de Behandeling.
 9. Klant kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
 10. Beauty by Su is gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven jaarlijks te verhogen conform de geldende inflatie tarieven. Overige prijswijzigingen gedurende de Overeenkomst zijn slechts mogelijk indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn vastgelegd in de Overeenkomst.
 11. Klant dient deze kosten ineens, zonder verrekening of opschorting, binnen de opgegeven betaaltermijn zoals vermeld op de factuur te voldoen op het aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van Beauty by Su.
 12. In geval van liquidatie, insolventie, faillissement, onvrijwillige liquidatie of verzoek tot betaling jegens Klant wordt de betaling en alle andere verplichtingen van Klant uit hoofde van de Overeenkomst onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 15- Incassobeleid 

 1. Wanneer Klant niet aan haar betalingsverplichting voldoet, en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn heeft voldaan aan haar verplichting, zal Klant eerst een schriftelijke aanmaning ontvangen met een termijn van 14 dagen na de datum van de aanmaning om alsnog aan de betalingsverplichting te voldoen met daarbij een opgave van de buitengerechtelijke kosten indien Klant binnen die termijn niet aan haar verplichtingen voldoet, alvorens zij in verzuim raakt.
 2. Vanaf de datum dat Klant in verzuim is, zal Beauty by Su zonder nadere ingebrekestelling recht hebben op de wettelijke handelsrente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening, en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.

Artikel 16 – Privacy, gegevensverwerking en beveiliging  

 1. Beauty by Su gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Klant en zal deze slechts conform de geldende normen gebruiken. Indien daartoe gevraagd zal Beauty by Su de betrokkene hierover informeren.
 2. Klant is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die met gebruikmaking van een dienst van Beauty by Su verwerkt worden. Klant staat er tevens voor in dat de inhoud van de gegevens niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enige rechten van derden. In dit kader vrijwaart Klant Beauty by Su tegen elke (rechts)vordering welke verband houdt met deze gegevens of de uitvoering van de Overeenkomst.
 3. Indien Beauty by Su op grond van de Overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overeengekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.

 Artikel 17 – Opschorting en ontbinding 

 1. Beauty by Su heeft het recht om de ontvangen of door haar gerealiseerde gegevens, databestanden en meer onder zich te houden indien Klant nog niet (volledig) aan haar betalingsverplichtingen heeft voldaan. Dit recht blijft onverminderd van kracht indien een voor Beauty by Su gegronde reden zich voordoet hetgeen opschorting in dat geval rechtvaardigt.
 2. Beauty by Su is bevoegd de nakoming van de op haar rustende verbintenissen op te schorten zodra Klant in verzuim is met de nakoming van enige uit de Overeenkomst voortvloeiende verbintenis, te late betaling van haar facturen daaronder begrepen. De opschorting zal terstond aan Klant schriftelijk worden bevestigd.
 3. Beauty by Su is in dat geval niet aansprakelijk voor schade, uit welke hoofde dan ook, als gevolg van het opschorten van haar werkzaamheden.
 4. De opschorting (en/of ontbinding) heeft geen invloed op de betalingsverplichtingen van Klant voor reeds uitgevoerde werkzaamheden. Bovendien is Klant verplicht om Beauty by Su te vergoeden voor elk financieel verlies dat Beauty by Su lijdt als gevolg van het in gebreke blijven van Klant.

 Artikel 18 – Overmacht 

 1. Beauty by Su is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmacht situatie haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen.
 2. Onder overmacht aan de zijde van Beauty by Su wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot: (i) overmacht van toeleveranciers van Beauty by Su, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Klant of diens derden aan Beauty by Su zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van programmatuur of eventuele bij de uitvoering van de dienst betrokken derden, (iv) overheidsmaatregelen (ten gevolge van een pandemie of epidemie), (v) storing van elektriciteit, internet, datanetwerk- en/of telecommunicatiefaciliteiten, (vi) ziekte van werknemers van Beauty by Su of door haar ingeschakelde adviseurs en (vii) overige situaties die naar het oordeel van Beauty by Su buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.
 3. In geval van overmacht bij Beauty by Su hebben beide Partijen het recht om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Alle kosten gemaakt vóór de ontbinding van de Overeenkomst zullen in dat geval door Klant worden betaald. Beauty by Su is niet verplicht om Klant te vergoeden voor eventuele verliezen die zijn veroorzaakt door een dergelijke herroeping.

Artikel 19 – Beperking van aansprakelijkheid ten aanzien van Diensten 

 1. Indien enig resultaat dat is vastgelegd in de Overeenkomst niet wordt bereikt, wordt een tekortkoming van Beauty by Su alleen geacht te bestaan indien Beauty by Su dit resultaat bij het aanvaarden van de Overeenkomst uitdrukkelijk heeft beloofd.
 2. Indien sprake is van toerekenbare tekortkoming van Beauty by Su, is Beauty by Su uitsluitend gehouden tot betaling van enige schadevergoeding indien Klant Beauty by Su binnen 14 dagen na ontdekking van de tekortkoming in gebreke heeft gesteld en Beauty by Su deze tekortkoming vervolgens niet binnen een redelijke termijn heeft hersteld. De ingebrekestelling dient schriftelijk te zijn ingediend en bevat een dusdanige nauwkeurige omschrijving/onderbouwing van de tekortkoming, zodat Beauty by Su in staat is om adequaat te reageren.
 3. Indien het verrichten van Diensten door Beauty by Su leidt tot aansprakelijkheid van Beauty by Su, is die aansprakelijkheid beperkt tot het totale bedrag dat in het kader van de Overeenkomst wordt gefactureerd, doch slechts ten aanzien van de door Klant geleden directe schade tenzij de schade het gevolg is van opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid zijdens Beauty by Su. Onder directe schade wordt verstaan: redelijke kosten gemaakt ter beperking of voorkoming van directe schade, de vaststelling van de schadeoorzaak, de directe schade, de aansprakelijkheid en de wijze van herstel.
 4. Beauty by Su sluit uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid uit voor gevolgschade. Beauty by Su is niet aansprakelijk voor indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, vermogensverliezen, vertragingsschade, renteschade en immateriële schade.
 5. Beauty by Su is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de Beauty by Su is uitgegaan van door Klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.
 6. Enige door Beauty by Su opgeleverde adviezen, op basis van door Klant onvolledige en/of onjuist verstrekte informatie is nimmer grond voor aansprakelijkheid van Beauty by Su.
 7. De inhoud van het opgeleverde advies van Beauty by Su is niet bindend en slechts adviserend van aard. Klant beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de voorstellen en hierin genoemde adviezen van Beauty by Su opvolgt. Alle gevolgen voortvloeiend uit de opvolging van het advies komen voor rekening en risico van Klant. Klant is te allen tijde vrij om haar eigen keuzes te maken die afwijken van het (op)geleverde advies van Beauty by Su. Beauty by Su is niet gehouden aan enige vorm van restitutie indien dit het geval is.
 8. Indien door of namens Klant een derde wordt ingeschakeld, is Beauty by Su nimmer aansprakelijk voor het handelen en adviezen van de door Klant ingeschakelde derde alsmede het verwerken van resultaten (van opgestelde advies) van de door Klant ingeschakelde derde in Beauty by Su haar eigen advies.
 9. Een Behandeling is altijd vrijwillig en op eigen risico. Bij eventuele complicaties (in de ruimste zin des woords) en/of ontevredenheid van welke aard dan ook, kan Beauty by Su en/of haar ingeschakelde derden niet aansprakelijk of verantwoordelijk worden gesteld.
 10. Beauty by Su is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die Klant heeft meegenomen naar de salon.
 11. Beauty by Su staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens Beauty by Su verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.
 12. Alle aanspraken van Klant wegens tekortschieten aan de zijde van Beauty by Su vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Beauty by Su binnen een jaar nadat Klant bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert. Een jaar na het beëindigen van de Overeenkomst tussen partijen vervalt de aansprakelijkheid van Beauty by Su.

Artikel 20 – Beperking aansprakelijkheid ten aanzien van productverkoop 

 1. Indien het uitvoeren van de Overeenkomst door Beauty by Su leidt tot aansprakelijkheid van Beauty by Su jegens Klant of derden, is die aansprakelijkheid beperkt tot de in verband met de Overeenkomst door Beauty by Su in rekening gebrachte kosten tenzij de schade is ontstaan wegens opzet of grove schuld.
 2. Beauty by Su is niet aansprakelijk voor gevolgschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen en schade als gevolg van het gebruik van de geleverde Producten is uitgesloten. Voor Consumenten geldt een beperking conform hetgeen is toegestaan op grond van artikel 7:24 lid 2 BW.
 3. Beauty by Su is niet aansprakelijk voor en/of gehouden tot herstel van schade ontstaan door het gebruik van het Product. Beauty by Su levert strikte onderhouds- en gebruiksinstructies die door Klant nageleefd dienen te worden. Alle schade aan Producten ten gevolge van het dragen en gebruiken is uitdrukkelijk uitgesloten van aansprakelijkheid (hieronder verstaan gebruikssporen, gebruiksschade, valschade, licht- en waterschade, diefstal, vermissing etc.).
 4. Beauty by Su is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van enig handelen of nalaten naar aanleiding van (onvolkomen en/of onjuiste) informatie op de website(s) of van gelinkte websites.
 5. Beauty by Su is niet verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van de website en is niet aansprakelijk voor storingen of het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn van de website.
 6. Beauty by Su staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens Beauty by Su verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.
 7. Alle aanspraken van Klant wegens tekortschieten aan de zijde van Beauty by Su vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Beauty by Su binnen een jaar nadat Klant bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert. Alle aanspraken van Klant vervallen in ieder geval een jaar na het eindigen van de Overeenkomst.

Artikel 21 – Intellectuele Eigendomsrechten  

 1. Alle IE-rechten en auteursrechten van Beauty by Su waaronder in ieder geval begrepen, maar niet beperkt tot alle ontwerpen, modellen, rapportages en adviezen berusten uitsluitend bij Beauty by Su en worden niet overgedragen aan Klant tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 2. Indien overeengekomen is dat één of meerdere van voornoemde zaken c.q. werken van Beauty by Su worden overgedragen aan Klant, is Beauty by Su gerechtigd hiervoor een aparte Overeenkomst te sluiten en een daartoe passende geldelijke vergoeding te eisen van Klant. Een dergelijke vergoeding dient door Klant te worden voldaan alvorens zij de betreffende zaken c.q. werken met de daarop rustende IE-rechten verkrijgt.
 3. Het is Klant verboden om alle stukken en programmatuur waarop de IE-rechten en auteursrechten van Beauty by Su rusten te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden (waaronder gebruik met commerciële doeleinden) zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Beauty by Su. Indien Klant wijzigingen wenst aan te brengen in door Beauty by Su opgeleverde zaken, dient Beauty by Su expliciet akkoord te geven op de voorgenomen wijzigingen.
 4. Het is Klant verboden om de zaken en bescheiden waarop de intellectuele eigendomsrechten van Beauty by Su rusten anders te gebruiken dan overeengekomen in de Overeenkomst.
 5. Partijen zullen elkaar informeren en gezamenlijk maatregelen nemen indien er zich een inbreuk op de IE-rechten voordoet.

Artikel 22 – Vrijwaring en juistheid van informatie 

 1. Klant is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden, in welke vorm dan ook die zij aan Beauty by Su verstrekt in het kader van een Overeenkomst, alsmede voor de gegevens die zij van derden heeft verkregen en welke aan Beauty by Su zijn verstrekt ten behoeve van de uitvoering van de Dienst.
 2. Klant vrijwaart Beauty by Su van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen met betrekking tot het tijdig verstrekken van alle juiste, betrouwbare en volledige gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden.
 3. Klant vrijwaart Beauty by Su voor alle aanspraken van Klant en door hem ingeschakelde of onder hem werkzame derden, alsmede van Klanten van Klant, gebaseerd op het niet (tijdig) verkrijgen van eventuele toestemmingen benodigd in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst.
 4. Klant vrijwaart Beauty by Su voor alle aanspraken van derden welke voortvloeien uit de werkzaamheden verricht ten behoeve van Klant, waaronder tevens verstaan maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten op de door Klant verstrekte gegevens en informatie die bij het uitvoeren van de Overeenkomst gebruikt kunnen worden en/of het handelen of nalaten van Klant jegens derde(n).
 5. Indien Klant elektronische bestanden, software of informatiedragers aan Beauty by Su verstrekt, garandeert Klant dat deze vrij zijn van virussen en defecten.

 Artikel 23 – Klachten 

 1. Indien Klant niet tevreden is over de service van Beauty by Su of anderszins klachten heeft over de uitvoering van zijn opdracht, is Klant verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 werkdagen na de betreffende aanleiding dat tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen mondeling of schriftelijk gemeld worden via info@beautybysu.nlmet als onderwerp “Klacht”.
 2. De klacht moet door Klant voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Beauty by Su de klacht in Behandeling kunnen nemen.
 3. Beauty by Su zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 werkdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.
 4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

 

Artikel 24 – Toepasselijk recht 

 1. Op de rechtsverhouding tussen Beauty by Su en Klant is Nederlands recht van toepassing.
 2. Beauty by Su heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en zal Klant hiervan op de hoogte stellen.
 3. Ingeval van vertalingen van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse versie leidend.
 4. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen Beauty by Su en Klant, worden beslecht door de bevoegde rechter van rechtbank Gelderland, locatie Arnhem tenzij bepalingen van dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijzen.

Algemene Voorwaarden Beauty by Su trainingen

 1. Cansu Pusmaz h.o.d.n. Beauty by Su (hierna: Beauty by Su) is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 69035393 en is gevestigd aan Looierstraat 10 (6811AW) te Arnhem.

  Artikel 1 – Begrippen 

 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 2. Aanbod:iedere aanbieding of offerte aan Opdrachtgever tot het verrichten van Diensten door Beauty by Su.
 3. Bedrijf:De natuurlijke of rechtspersoon die handelt in uitoefening van beroep of bedrijf.
 4. Deelnemer:de natuurlijke persoon die feitelijk deelneemt aan de training.
 5. Diensten:het geven van trainingen op gebied van het aanbrengen van permanente make-up.
 6. Beauty by Su: de dienstverlener die Diensten aanbiedt aan Opdrachtgever.
 7. Opdrachtgever:het Bedrijf dat Beauty by Su heeft aangesteld, projecten aan Beauty by Su heeft verleend voor Diensten die door Beauty by Su worden uitgevoerd, of waaraan Beauty by Su een voorstel op grond van een Overeenkomst heeft gedaan.
 8. Overeenkomst:elke Overeenkomst en andere verplichtingen tussen Opdrachtgever en Beauty by Su, alsmede voorstellen van Beauty by Su voor Diensten die door Beauty by Su aan Opdrachtgever worden verstrekt en die door Opdrachtgever worden aanvaard en zijn geaccepteerd en uitgevoerd door Beauty by Su waarmee deze algemene voorwaarden een onverbrekelijk geheel vormen.

Artikel 2 – Toepasselijkheid 

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod van Beauty by Su, elke Overeenkomst tussen Beauty by Su en Opdrachtgever en op elke dienst die door Beauty by Su wordt aangeboden.
 2. Voordat een Overeenkomst wordt gesloten, heeft Opdrachtgever de mogelijkheid te beschikken over deze algemene voorwaarden (zie nadrukkelijke benoeming en verwijzing op de ‘’aanmeld’’ pagina van onze websitewww.beautybysu.nl, alsmede openbaar te downloaden document op onze websitewww.beautybysu.nl). Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Beauty by Su aan Opdrachtgever aangeven op welke wijze Opdrachtgever de algemene voorwaarden kan inzien.
 3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden voor zover dit expliciet en schriftelijk met Beauty by Su is overeengekomen.
 4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgopdrachten van Opdrachtgever.
 5. De algemene voorwaarden van Opdrachtgever zijn uitgesloten.
 6. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.
 7. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 8. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW is expliciet uitgesloten.
 9. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.
 10. In het geval Beauty by Su niet steeds naleving van deze algemene voorwaarden heeft verlangd, blijft zij haar recht behouden om geheel of ten dele nakoming van deze algemene voorwaarden te vorderen.

Artikel 3 – Het Aanbod  

 1. Alle door Beauty by Su gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het Aanbod vermeld.
 2. Beauty by Su is slechts aan een Aanbod gebonden indien deze door Opdrachtgever schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd, of doordat Opdrachtgever de aanbetaling voldaan heeft. Niettemin heeft Beauty by Su het recht een Overeenkomst met een (potentiële) Opdrachtgever om een voor Beauty by Su gegronde reden te weigeren.
 3. Het aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden Diensten. De beschrijving is voldoende gespecificeerd, zodat Opdrachtgever in staat is om een goede beoordeling van het aanbod te maken. Eventuele gegevens in het aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst. Het Aanbod vermeldt in ieder geval:
  A. De wijze van uitvoering van de Overeenkomst;
  B. De startdatum van de training;
  C. De voorwaarden waaronder de training eventueel niet doorgaat;
  D. De prijs van de training;
  E. De wijze van betaling van de training;
  F. De duur van de training.
 1. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.
 2. Oplevertijden in het aanbod van Beauty by Su zijn in beginsel indicatief en geven Opdrachtgever bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 4 – Totstandkoming van de Overeenkomst 

 1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever de offerte/aanbieding aanvaardt door aanmelding via de website van Beauty by Su.
 2. Beauty by Su heeft het recht om de (ondertekende) Overeenkomst te herroepen binnen 5 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding.
 3. Beauty by Su is niet gehouden aan een Aanbod indien Opdrachtgever redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen.
 4. Indien Opdrachtgever een reeds bevestigde opdracht annuleert, worden de reeds daadwerkelijk gemaakte kosten (inclusief de bestede tijd) in rekening gebracht bij Opdrachtgever.
 5. Elke Overeenkomst die met Beauty by Su wordt aangegaan of een project dat door Opdrachtgever aan Beauty by Su wordt toegekend, berust bij het bedrijf en niet bij een individuele persoon die met Beauty by Su is verbonden.
 6. Het herroepingsrecht van Opdrachtgever is uitgesloten, tenzij anders overeengekomen.
 7. Indien de Overeenkomst door meerdere Opdrachtgevers wordt aangegaan, is elke Opdrachtgever afzonderlijk hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

Artikel 5 – Duur van de Overeenkomst 

 1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van de opdracht, tenzij anders overeengekomen.
 2. Zowel Opdrachtgever als Beauty by Su kan de Overeenkomst ontbinden op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst indien de andere partij schriftelijk in gebreke is gesteld en haar een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van haar verplichtingen en zij alsnog verzuimt haar verplichtingen alsdan correct na te komen. Hieronder worden tevens verstaan de betalings- en medewerkingsverplichtingen van Opdrachtgever.
 3. De ontbinding van de Overeenkomst laat de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever onverlet voor zover Beauty by Su ten tijde van de ontbinding reeds werkzaamheden heeft verricht of prestaties heeft geleverd. Opdrachtgever dient de overeengekomen vergoeding te voldoen.
 4. In geval van een voortijdige beëindiging van de Overeenkomst is Opdrachtgever de tot dan daadwerkelijk gemaakte kosten verschuldigd van Beauty by Su tegen het overeengekomen (uur)tarief. De urenregistratie van Beauty by Su is hierbij leidend. De reeds gedane aanbetaling wordt ingehouden indien Klant een overeenkomst annuleert of indien Klant niet verschijnt op de training. Klant heeft derhalve geen recht op restitutie van de reeds gedane aanbetaling. Het is eenmalig mogelijk een training tot 30 dagen voor aanvang te verplaatsen met behoud van de aanbetaling.
 5. Zowel Opdrachtgever als Beauty by Su kan de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk schriftelijk met onmiddellijke ingang opzeggen ingeval een der partijen in surséance van betaling verkeert, faillissement is aangevraagd of de betreffende onderneming eindigt door liquidatie. Indien een situatie zoals hierboven vermeld zich voordoet, is Beauty by Su nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen gelden en/of schadevergoeding.

 Artikel 6 – Uitvoering van de dienstverlening 

 1. Beauty by Su zal zich inspannen om de overeengekomen dienst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed dienstverlener verlangd mag worden. Beauty by Su staat in voor een professionele en onafhankelijke dienstverlening. Alle Diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij expliciet en schriftelijk een resultaat is overeengekomen welke uitvoerig is beschreven.
 2. De Overeenkomst op basis waarvan Beauty by Su de Diensten uitvoert, is leidend voor de omvang en de reikwijdte van de dienstverlening. De Overeenkomst zal alleen worden uitgevoerd ten behoeve van Opdrachtgever. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan de inhoud van de uitgevoerde Diensten in verband met de Overeenkomst.
 3. De door Opdrachtgever verstrekte informatie en gegevens zijn de basis waarop de door Beauty by Su aangeboden Diensten en de prijzen zijn gebaseerd. Beauty by Su heeft het recht haar dienstverlening en haar prijzen aan te passen indien de verstrekte informatie onjuist en/of onvolledig blijkt te zijn.
 4. Bij de uitvoering van de Diensten is Beauty by Su niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Opdrachtgever op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de overeengekomen Diensten wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen nadere werkzaamheden opleveren voor Beauty by Su, is Opdrachtgever gehouden om dienovereenkomstig de aanvullende bijkomende kosten te vergoeden op basis van een nieuwe offerte.
 5. Beauty by Su is gerechtigd om voor de uitvoering van de Diensten naar eigen inzicht derden in te schakelen.
 6. Indien de aard en de duur van de opdracht dit vereisen, houdt Beauty by Su Opdrachtgever tussentijds via de overeengekomen wijze op de hoogte van de voortgang.
 7. De uitvoering van de Diensten is gebaseerd op de door Opdrachtgever verstrekte informatie. Indien de informatie gewijzigd dient te worden, kan dit gevolgen hebben voor een eventuele vastgestelde planning. Nimmer is Beauty by Su aansprakelijk voor het bijstellen van de planning. Indien de aanvang, voortgang of oplevering van de Diensten wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Opdrachtgever niet of niet tijdig, of niet in het gewenste formaat alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, een eventueel voorschot niet tijdig is ontvangen door Beauty by Su of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Opdrachtgever komen, sprake is van vertraging heeft Beauty by Su recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak zoals hierboven genoemd komen voor rekening en risico van Opdrachtgever.

 Artikel 7 – Verplichtingen Opdrachtgever 

 1. Opdrachtgever is verplicht alle door Beauty by Su verzochte informatie alsmede relevante bijlagen en aanverwante informatie en gegevens tijdig en/of voor aanvang van de werkzaamheden en in de gewenste vorm te verstrekken ten behoeve van een juiste en doelmatige uitvoering van de Overeenkomst. Bij gebreke hiervan kan het voorkomen dat Beauty by Su niet in staat is een volledige uitvoering en/of oplevering van de betreffende stukken te realiseren. De gevolgen van een dergelijke situatie komen te allen tijde voor rekening en risico van Opdrachtgever.
 2. Beauty by Su is niet verplicht om de juistheid en/of volledigheid van de aan haar verstrekte informatie te controleren of om Opdrachtgever te updaten met betrekking tot de informatie als deze in de loop van de tijd is veranderd, noch is Beauty by Su verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de informatie die door Beauty by Su voor derden is samengesteld en/of aan derden wordt verstrekt in het kader van de Overeenkomst.
 3. Beauty by Su kan, indien dit nodig is voor de uitvoering van de Overeenkomst, verzoeken om aanvullende informatie. Bij gebreke hiervan is Beauty by Su gerechtigd om haar werkzaamheden op te schorten totdat de informatie is ontvangen, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige schadevergoeding uit welke hoofde dan ook jegens Opdrachtgever. Ingeval van gewijzigde omstandigheden dient Opdrachtgever dit direct, dan wel uiterlijk 3 werkdagen nadat de wijziging bekend is geworden, kenbaar te maken aan Beauty by Su.

Artikel 8 – Adviezen 

 1. Beauty by Su kan indien daartoe opdracht is gegeven een advies, plan van aanpak, ontwerp, rapportage, planning en/of verslaglegging ten behoeve van de dienstverlening opstellen. De inhoud hiervan is niet bindend en slechts adviserend van aard, doch zal Beauty by Su de op haar rustende zorgplichten in acht nemen. Opdrachtgever beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de adviezen opvolgt.
 2. De door Beauty by Su verstrekte adviezen, in welke vorm dan ook, zijn nimmer aan te merken als bindend advies.
 3. Opdrachtgever is op eerste verzoek van Beauty by Su verplicht om door haar verstrekte voorstellen te beoordelen. Indien Beauty by Su wordt vertraagd in haar werkzaamheden, doordat Opdrachtgever niet of niet tijdig een beoordeling geeft op een door Beauty by Su gedaan voorstel, is Opdrachtgever te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de hierdoor ontstane gevolgen, zoals vertraging.
 4. De aard van de dienstverlening brengt met zich mee dat het resultaat te allen tijde afhankelijk is van externe factoren die de rapportages en adviezen van Beauty by Su kunnen beïnvloeden, zoals de kwaliteit, juistheid en tijdige aanlevering van benodigde informatie en gegevens van Opdrachtgever en diens medewerkers. Opdrachtgever staat in voor de kwaliteit en voor de tijdige en juiste aanlevering van de benodigde gegevens en informatie.
 5. Opdrachtgever zal Beauty by Su schriftelijk voorafgaand aan de aanvang van de werkzaamheden alle omstandigheden melden die van belang zijn of kunnen zijn met inbegrip van enige punten en prioriteiten waarvoor Opdrachtgever aandacht wenst.

Artikel 9 – Training 

 1. Indien hiertoe opdracht is gegeven kan Beauty by Su training verzorgen voor Opdrachtgever en diens medewerkers.
 2. De training vindt plaats op een nader te bepalen locatie van Beauty by Su.
 3. De inhoud van de door Beauty by Su aangeboden training en de gedurende de training verleende adviezen zijn niet bindend en slechts adviserend van aard, doch zal Beauty by Su de op haar rustende zorgplichten in acht nemen. De training wordt voor zover mogelijk afgestemd op de wensen van Opdrachtgever alsmede de behoeften van de betreffende deelnemer(s).
 4. Opdrachtgever zal Beauty by Su schriftelijk voorafgaand aan de aanvang van de training alle omstandigheden melden die van belang zijn of kunnen zijn met inbegrip van enige punten en prioriteiten waarvoor Opdrachtgever aandacht wenst.
 5. Het resultaat van de Dienst is te allen tijde afhankelijk van de inzet van de individuele Oprachtgever c.q. Deelnemer. Deelnemers worden geacht actief deel te nemen aan de Dienst. Indien huiswerk is opgegeven of anderszins enige voorbereiding is vereist, dienen Deelnemers dit voor aanvang te hebben voltooid.
 6. Indien Opdrachtgever c.q. Deelnemer verplicht is de zelf zorg te dragen voor bepaalde zaken in het kader van de Dienst zal Beauty by Su Opdrachtgever c.q. Deelnemer hier tijdig van op de hoogte stellen.
 7. Indien Opdrachtgever c.q. Deelnemer meer dan 10 minuten later verschijnt dan de overeengekomen aanvangstijd van een training, is Beauty by Su gerechtigd Opdrachtgever c.q. Deelnemer de toegang te ontzeggen, indien deelname naar opvatting van Beauty by Su de overige Deelnemers dermate zal verstoren. De gevolgen van het niet kunnen deelnemen, komen in dergelijk geval voor rekening en risico van de verlate Opdrachtgever c.q. Deelnemer, tenzij anders overeengekomen. Indien Opdrachtgever c.q.Deelnemer toch mag deelnemen, is Beauty by Su gerechtigd extra kosten in rekening te brengen.
 8. Beauty by Su heeft het recht om Deelnemers, die vanwege storend gedrag of andere hinderlijke activiteiten het verloop van de Dienst voor zichzelf of andere Deelnemers belemmeren, de toegang te ontzeggen dan wel van verdere deelname uit te sluiten. De gevolgen van een ontzegging of uitsluiting, komen te allen tijde voor rekening en risico van Opdrachtgever c.q. Deelnemer.
 9. Beauty by Su is gerechtigd de training te annuleren of te verplaatsen naar een andere datum indien er te weinig aanmeldingen zijn. Het staat uitsluitend ter oordeel van Beauty by Su om de training te verplaatsen. Indien Opdrachtgever op de nieuwe gestelde datum niet beschikbaar is, heeft Opdrachtgever naar rato recht op restitutie van reeds betaalde gelden of kan zij op een andere datum deelnemen aan training. Partijen zullen hierover in overleg treden. Indien er teveel aanmeldingen zijn, is Beauty by Su gerechtigd de training in meerdere sessies te laten plaatsvinden. Indien van toepassing zal voorgenoemde situatie tijdig met Opdrachtgever worden overlegd.
 10. Opdrachtgever c.q. Deelnemer ontvangt na afronding van de training een certificaat van Beauty by Su voor het voltooien van de training.
 11. Reeds gemaakte afspraken met betrekking tot de training kunnen verplaatst worden naar een andere datum, mits dit ten minste 30 dagen voor aanvangsdatum van de training bekend is bij Beauty by Su.
 12. De reeds gedane aanbetaling wordt ingehouden indien Opdrachtgever een reeds gemaakte afspraak vanaf 30 dagen voorafgaand aan de aanvangsdatum annuleert. Opdrachtgever heeft derhalve geen recht op restitutie van de reeds gedane aanbetaling. Indien Opdrachtgever niet op een afgesproken training verschijnt, is Beauty by Su gerechtigd om het totale verschuldigde bedrag in rekening te brengen bij Opdrachtgever.

  Artikel 10 – Aanvullende werkzaamheden en wijzigingen 

 1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat de Overeenkomst aangepast dient te worden, of op verzoek van Opdrachtgever nadere werkzaamheden nodig zijn om tot het gewenste resultaat van Opdrachtgever te komen, is Opdrachtgever verplicht om deze aanvullende werkzaamheden te vergoeden volgens het overeengekomen tarief. Beauty by Su is niet verplicht om aan dit verzoek te voldoen, en kan van Opdrachtgever verlangen dat daarvoor een aparte Overeenkomst wordt gesloten en/of doorverwezen wordt naar een bevoegde derde.
 2. Indien de aanvullende werkzaamheden het gevolg zijn van nalatigheid van Beauty by Su, Beauty by Su een verkeerde inschatting heeft gemaakt of de betreffende werkzaamheden in redelijkheid had kunnen voorzien, worden deze kosten niet doorberekend aan Opdrachtgever.

Artikel 11 – Prijzen en betaling 

 1. Alle prijzen zijn in beginsel exclusief omzetbelasting (btw), tenzij anders overeengekomen.
 2. Beauty by Su voert haar dienstverlening uit conform het overeengekomen tarief.
 3. Reistijd ten behoeve van Opdrachtgever, en met reizen gerelateerde kosten worden aan Opdrachtgever doorberekend.
 4. Opdrachtgever is verplicht de kosten van derden, die na goedkeuring van Opdrachtgever door Beauty by Su ingezet worden, volledig te vergoeden tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 5. Partijen komen overeen dat Opdrachtgever een aanbetaling dient te betalen. Indien een aanbetaling is overeengekomen, dient Opdrachtgever de aanbetaling te betalen alvorens een aanvang wordt gemaakt met de uitvoering van de dienstverlening. Het resterende bedrag voor een training dient uiterlijk 2 dagen voor aanvang van de training te worden voldaan.
 6. Partijen kunnen tevens overeenkomen dat de betaling in delen geschiedt.
 7. Opdrachtgever kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
 8. Beauty by Su is gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven jaarlijks te verhogen conform de geldende inflatie tarieven. Overige prijswijzigingen gedurende de Overeenkomst zijn slechts mogelijk indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn vastgelegd in de Overeenkomst.
 9. Opdrachtgever dient deze kosten ineens, zonder verrekening of opschorting, binnen de opgegeven betaaltermijn zoals vermeld op de factuur te voldoen op het aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van Beauty by Su.
 10. In geval van liquidatie, insolventie, faillissement, onvrijwillige liquidatie of verzoek tot betaling jegens Opdrachtgever wordt de betaling en alle andere verplichtingen van Opdrachtgever uit hoofde van de Overeenkomst onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 12 – Incassobeleid 

 1. Wanneer Opdrachtgever niet aan haar betalingsverplichting voldoet, en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn heeft voldaan aan haar verplichting, is Opdrachtgever zijnde een Bedrijf van rechtswege in verzuim.
 2. Vanaf de datum dat Opdrachtgever in verzuim is, zal Beauty by Su zonder nadere ingebrekestelling recht hebben op de wettelijke handelsrente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening, en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.
 3. Indien Beauty by Su meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijs noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de integrale gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 13 – Privacy, gegevensverwerking en beveiliging  

 1. Beauty by Su gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Opdrachtgever en zal deze slechts conform de geldende normen gebruiken. Indien daartoe gevraagd zal Beauty by Su de betrokkene hierover informeren.
 2. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die met gebruikmaking van een dienst van Beauty by Su verwerkt worden. Opdrachtgever staat er tevens voor in dat de inhoud van de gegevens niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enige rechten van derden. In dit kader vrijwaart Opdrachtgever Beauty by Su tegen elke (rechts)vordering welke verband houdt met deze gegevens of de uitvoering van de Overeenkomst.
 3. Indien Beauty by Su op grond van de Overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overeengekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.

 Artikel 14 – Opschorting en ontbinding 

 1. Beauty by Su heeft het recht om de ontvangen of door haar gerealiseerde gegevens, databestanden en meer onder zich te houden indien Opdrachtgever nog niet (volledig) aan haar betalingsverplichtingen heeft voldaan. Dit recht blijft onverminderd van kracht indien een voor Beauty by Su gegronde reden zich voordoet hetgeen opschorting in dat geval rechtvaardigt.
 2. Beauty by Su is bevoegd de nakoming van de op haar rustende verbintenissen op te schorten zodra Opdrachtgever in verzuim is met de nakoming van enige uit de Overeenkomst voortvloeiende verbintenis, te late betaling van haar facturen daaronder begrepen. De opschorting zal terstond aan Opdrachtgever schriftelijk worden bevestigd.
 3. Beauty by Su is in dat geval niet aansprakelijk voor schade, uit welke hoofde dan ook, als gevolg van het opschorten van haar werkzaamheden.
 4. De opschorting (en/of ontbinding) heeft geen invloed op de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever voor reeds uitgevoerde werkzaamheden. Bovendien is Opdrachtgever verplicht om Beauty by Su te vergoeden voor elk financieel verlies dat Beauty by Su lijdt als gevolg van het in gebreke blijven van Opdrachtgever.
 5. Voor deelnemers (consumenten) is een bedenktermijn van tenminste 14 dagen. Deze bedenktermijn geldt ook indien de deelnemer de cursus boekt en het bedrijf of werkgever deze betaalt. Indien het bedrijf het contract sluit geldt geen bedenktijd.

 Artikel 15 – Overmacht 

 1. Beauty by Su is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmacht situatie haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen.
 2. Onder overmacht aan de zijde van Beauty by Su wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot: (i) overmacht van toeleveranciers van Beauty by Su, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Opdrachtgever of diens derden aan Beauty by Su zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van programmatuur of eventuele bij de uitvoering van de dienst betrokken derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) storing van elektriciteit, internet, datanetwerk- en/of telecommunicatiefaciliteiten, (vi) ziekte van werknemers van Beauty by Su of door haar ingeschakelde adviseurs en (vii) overige situaties die naar het oordeel van Beauty by Su buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.
 3. In geval van overmacht bij Beauty by Su hebben beide Partijen het recht om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Alle kosten gemaakt vóór de ontbinding van de Overeenkomst zullen in dat geval door Opdrachtgever worden betaald. Beauty by Su is niet verplicht om Opdrachtgever te vergoeden voor eventuele verliezen die zijn veroorzaakt door een dergelijke herroeping.

 Artikel 16 – Beperking van aansprakelijkheid 

 1. Indien enig resultaat dat is vastgelegd in de Overeenkomst niet wordt bereikt, wordt een tekortkoming van Beauty by Su alleen geacht te bestaan indien Beauty by Su dit resultaat bij het aanvaarden van de Overeenkomst uitdrukkelijk heeft beloofd.
 2. Indien sprake is van toerekenbare tekortkoming van Beauty by Su, is Beauty by Su uitsluitend gehouden tot betaling van enige schadevergoeding indien Opdrachtgever Beauty by Su binnen 14 dagen na ontdekking van de tekortkoming in gebreke heeft gesteld en Beauty by Su deze tekortkoming vervolgens niet binnen een redelijke termijn heeft hersteld. De ingebrekestelling dient schriftelijk te zijn ingediend en bevat een dusdanige nauwkeurige omschrijving/onderbouwing van de tekortkoming, zodat Beauty by Su in staat is om adequaat te reageren.
 3. Indien het verrichten van Diensten door Beauty by Su leidt tot aansprakelijkheid van Beauty by Su, is die aansprakelijkheid beperkt tot het totale bedrag dat in het kader van de Overeenkomst wordt gefactureerd, doch slechts ten aanzien van de door Opdrachtgever geleden directe schade tenzij de schade het gevolg is van opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid zijdens Beauty by Su. Onder directe schade wordt verstaan: redelijke kosten gemaakt ter beperking of voorkoming van directe schade, de vaststelling van de schadeoorzaak, de directe schade, de aansprakelijkheid en de wijze van herstel.
 4. Beauty by Su sluit uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid uit voor gevolgschade. Beauty by Su is niet aansprakelijk voor indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, vermogensverliezen, vertragingsschade, renteschade en immateriële schade.
 5. Opdrachtgever vrijwaart Beauty by Su voor alle aanspraken van derden als gevolg van een gebrek ten gevolge van een dienst die door Opdrachtgever aan een derde is geleverd en mede bestond uit door Beauty by Su geleverde Diensten, tenzij Opdrachtgever kan aantonen dat de schade uitsluitend is veroorzaakt door de dienst van Beauty by Su.
 6. Enige door Beauty by Su opgeleverde adviezen, op basis van door Opdrachtgever onvolledige en/of onjuist verstrekte informatie is nimmer grond voor aansprakelijkheid van Beauty by Su.
 7. De inhoud van het opgeleverde advies van Beauty by Su is niet bindend en slechts adviserend van aard. Opdrachtgever beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de voorstellen en hierin genoemde adviezen van Beauty by Su opvolgt. Alle gevolgen voortvloeiend uit de opvolging van het advies komen voor rekening en risico van Opdrachtgever. Opdrachtgever is te allen tijde vrij om haar eigen keuzes te maken die afwijken van het (op)geleverde advies van Beauty by Su. Beauty by Su is niet gehouden aan enige vorm van restitutie indien dit het geval is.
 8. Indien door of namens Opdrachtgever een derde wordt ingeschakeld, is Beauty by Su nimmer aansprakelijk voor het handelen en adviezen van de door Opdrachtgever ingeschakelde derde alsmede het verwerken van resultaten (van opgestelde advies) van de door Opdrachtgever ingeschakelde derde in Beauty by Su haar eigen advies.
 9. Het succesvol afronden van de training door Opdrachtgever c.q. Deelnemer wordt niet gegarandeerd. Deelnemer is altijd zelf verantwoordelijk voor het met succes afronden van de training. Op Beauty by Su rust een inspanningsverbintenis om Opdrachtnemer c.q. Deelnemer naar beste kunnen te begeleiden binnen het kader van de Overeenkomst. Iedere aansprakelijkheid voor schade die Opdrachtgever c.q. Deelnemer lijdt als gevolg van het niet met succes afronden van de Dienst is uitgesloten, gevolgschade daar nadrukkelijk onder begrepen. Een en ander behoudens de situatie waarin sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Beauty by Su. Echter ook in dat geval is de aansprakelijkheid beperkt zoals omschreven in lid 3 van dit artikel.
 10. Beauty by Su staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens Beauty by Su verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.
 11. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het uitvoeren van de permanente make-up behandeling bij haar eigen klanten na het volgen van de training. Beauty by Su is hier nimmer verantwoordelijk voor.
 12. Alle aanspraken van Opdrachtgever wegens tekortschieten aan de zijde van Beauty by Su vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Beauty by Su binnen een jaar nadat Opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert. Een jaar na het beëindigen van de Overeenkomst tussen partijen vervalt de aansprakelijkheid van Beauty by Su.

Artikel 17 – Geheimhouding 

 1. Beauty by Su en Opdrachtgever verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die is verkregen in het kader van een opdracht. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de opdracht en moet tevens worden aangenomen indien men redelijkerwijs kan verwachten dat het om vertrouwelijke informatie gaat. De geheimhouding is niet van toepassing indien de betreffende informatie reeds openbaar/algemeen bekend is, de informatie niet vertrouwelijk is en/of de informatie niet gedurende de Overeenkomst bij Opdrachtgever aan Beauty by Su bekend gemaakt is en/of op andere wijze door Beauty by Su is verkregen.
 2. In het bijzonder ziet de geheimhouding op door Beauty by Su opgestelde adviezen, rapportages, ontwerpen, werkwijze en/of verslaglegging aangaande de opdracht van Opdrachtgever. Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden de inhoud hiervan te delen met medewerkers die niet bevoegd zijn hiervan kennis te nemen en met (onbevoegde) derden. Voorts betracht Beauty by Su steeds de vereiste zorgvuldigheid in de omgang met alle bedrijfsgevoelige informatie door Opdrachtgever verstrekt.
 3. Indien Beauty by Su op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter of aangegeven derde (mede) te verstrekken en Beauty by Su zich niet kan beroepen op een verschoningsrecht, is Beauty by Su niet gehouden tot enige schadevergoeding en geeft Opdrachtgever geen grond voor ontbinding van de Overeenkomst.
 4. Voor de overdracht of verspreiding van informatie aan derden en/of publicatie van verklaringen, adviezen of producties die door Beauty by Su aan derden worden verstrekt, is de schriftelijke toestemming van Beauty by Su vereist, tenzij een dergelijke toestemming vooraf uitdrukkelijk is overeengekomen. Opdrachtgever zal Beauty by Su vrijwaren voor alle aanspraken van dergelijke derden als gevolg van het vertrouwen op dergelijke informatie die zonder de schriftelijke toestemming van Beauty by Su is verspreid.
 5. De geheimhoudingsverplichting leggen Beauty by Su en Opdrachtgever ook de door hen in te schakelen derden op.

 Artikel 18 – Intellectuele Eigendomsrechten  

 1. Alle IE-rechten en auteursrechten van Beauty by Su waaronder in ieder geval begrepen, maar niet beperkt tot alle ontwerpen, modellen, rapportages en adviezen berusten uitsluitend bij Beauty by Su en worden niet overgedragen aan Opdrachtgever tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 2. Indien overeengekomen is dat één of meerdere van voorgenoemde zaken c.q. werken van Beauty by Su worden overgedragen aan Opdrachtgever, is Beauty by Su gerechtigd hiervoor een aparte Overeenkomst te sluiten en een daartoe passende geldelijke vergoeding te eisen van Opdrachtgever. Een dergelijke vergoeding dient door Opdrachtgever te worden voldaan alvorens zij de betreffende zaken c.q. werken met de daarop rustende IE-rechten verkrijgt.
 3. Het is Opdrachtgever verboden om alle stukken en programmatuur waarop de IE-rechten en auteursrechten van Beauty by Su rusten te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden (waaronder gebruik met commerciële doeleinden) zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Beauty by Su. Indien Opdrachtgever wijzigingen wenst aan te brengen in door Beauty by Su opgeleverde zaken, dient Beauty by Su expliciet akkoord te geven op de voorgenomen wijzigingen.
 4. Het is Opdrachtgever verboden om de zaken en bescheiden waarop de intellectuele eigendomsrechten van Beauty by Su rusten anders te gebruiken dan overeengekomen in de Overeenkomst.
 5. Partijen zullen elkaar informeren en gezamenlijk maatregelen nemen indien er zich een inbreuk op de IE-rechten voordoet.

Artikel 19 – Vrijwaring en juistheid van informatie 

 1. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden, in welke vorm dan ook die zij aan Beauty by Su verstrekt in het kader van een Overeenkomst, alsmede voor de gegevens die zij van derden heeft verkregen en welke aan Beauty by Su zijn verstrekt ten behoeve van de uitvoering van de Dienst.
 2. Opdrachtgever vrijwaart Beauty by Su van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen met betrekking tot het tijdig verstrekken van alle juiste, betrouwbare en volledige gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden.
 3. Opdrachtgever vrijwaart Beauty by Su voor alle aanspraken van Opdrachtgever en door hem ingeschakelde of onder hem werkzame derden, alsmede van klanten van Opdrachtgever, gebaseerd op het niet (tijdig) verkrijgen van eventuele subsidies en/of toestemmingen benodigd in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst.
 4. Opdrachtgever vrijwaart Beauty by Su voor alle aanspraken van derden welke voortvloeien uit de werkzaamheden verricht ten behoeve van Opdrachtgever, waaronder tevens verstaan maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten op de door Opdrachtgever verstrekte gegevens en informatie die bij het uitvoeren van de Overeenkomst gebruikt kunnen worden en/of het handelen of nalaten van Opdrachtgever jegens derde(n).
 5. Indien Opdrachtgever elektronische bestanden, software of informatiedragers aan Beauty by Su verstrekt, garandeert Opdrachtgever dat deze vrij zijn van virussen en defecten.
 6. Opdrachtgever vrijwaart Beauty by Su van alle aanspraken die voortvloeien uit het niet succesvol afronden van training in het kader van de Overeenkomst door Opdrachtgever c.q. Deelnemer.

 Artikel 20 – Klachten 

 1. Indien Opdrachtgever niet tevreden is over de service van Beauty by Su of anderszins klachten heeft over de uitvoering van zijn opdracht, is Opdrachtgever verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na de betreffende aanleiding dat tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen mondeling of schriftelijk gemeld worden via info@beautybysu.nlmet als onderwerp “Klacht”.
 2. De klacht moet door Opdrachtgever voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Beauty by Su de klacht in behandeling kunnen nemen.
 3. Beauty by Su stuurt binnen 48 uur een bevestiging van ontvangst van de klacht aan de indiener. Beauty by Su zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht. Beauty by Su handelt een klacht binnen 2 weken af. Indien er een langere tijd vereist is voor het doen van onderzoek zal de opdrachtgever uiterlijk binnen 7 kalenderdagen in kennis worden gesteld waarbij het uitstel wordt toegelicht. Tevens wordt er door Beauty by Su een indicatie gegeven wannneer de opdrachtgever uitsluitsel kan verwachten.
 4. Beauty by Su zal een klacht te allen tijden vertrouwelijk behandelen.
 5. Beauty by Su registreert klachten alsmede de afhandeling ervan en bewaard deze voor een duur van 7 jaren.
 6. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

 

Artikel 22 – Toepasselijk recht 

 1. Op de rechtsverhouding tussen Beauty by Su en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
 2. Beauty by Su heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en zal Opdrachtgever hiervan op de hoogte stellen.
 3. Ingeval van vertalingen van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse versie leidend.
 4. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen Beauty by Su en Opdrachtgever, worden beslecht door de bevoegde rechter van rechtbank Gelderland (locatie Arnhem) tenzij bepalingen van dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijzen.

MAAK NU ONLINE EEN AFSPRAAK

Maak eenvoudig een afspraak voor één van onze behandelingen